The Better Tomorrow With YOUNGJIN TECH
Contact us

Welcome to YOUNGJIN TECH!

YOUNGJIN TECH CO.,LTD
  • Address :25, Changwon-daero 204beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea .
  • Tel : +82-55-252-9977
  • Fax : +82-55-252-9974
  • E-mail : yjtc@daum.net